هـ. چسب و مواد فرار35
ز. کاتابیس یا شاهدانه36
ح. داروهای نامرئی یا فراموش شده37
گفتار دوم: عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد.38
بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد.39
بند دوم ـ عوارض و ناهنجاریهای اقتصادی اعتیاد.40
بند سوم ـ عوارض و ناهنجاریهای سیاسی اعتیاد.42
فصل چهارم :علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان.43
علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان44
گفتار اول: عوامل فردی گرایش به مواد مخدر.46
بند اول: مشکلات روانی.47
بند دوم: حس کنجکاوی.47
بند سوم ناراحتی و فشارهای روانی.49
بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی.50
بند پنجم: انگیزه های درمانی.51
بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب.53
گفتار دوم: عوامل جسمی در گرایش به مواد مخدر.56
بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها.56
بند دوم: ابتلا به بیماری های مزمن.56
بند سوم :نژاد.57
بند چهارم: جنسیت.57
بند پنجم: سن.60
گفتار سوم: عوامل روانی در گرایش به مواد مخدر.62
بند اول: بیماریهای روانی و اعتیاد.62
الف.عقب ماندگی ذهنی.63
ب. اسکیزو فرنی.63
بند دوم: بیماریهای عصبی.63
الف. احساس گناه و تقصیر.63
ب. کنجکاوی.64
ج. استقلال طلبی.64
د. نجات از مشکلات.64
بند سوم: اختلال منش و رفتارهای غیر عادی65
گفتار چهارم: عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر65
بند اول: محیط خانواده66
الف. تشنج در خانواده67
ب. کمبود محبت67
ج. روابط عاطفی67
د. زیاده روی در محبت68
ه. تاثیر رفتار و کردار والدین68
و. اعتیاد مسر68
بند دوم: محیط تحصیلی70
بند سوم: نقش دوستان70
بند چهارم: شغل70

گفتار پنجم: عوامل جغرافیایی در گرایش به مواد مخدر73
الف. رشد جمعیت73
ب. شهر و روستا73
بند اول: مهاجرت74
الف. مهاجرت به شهرها74
ب. مهاجرت از کشوری به کشور دیگر75
گفتار ششم: عوامل اقتصادی در گرایش به مواد مخدر75
گفتار هفتم: عوامل فرهنگی در گرایش به مواد مخدر77
الف) جهل و بی سوادی78
ب) میزان سواد والدین78
ج) امکانات رفاهی78
فصل پنحم: راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان79
راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان 80
مبحث اول: تعریف، مفهوم و اقسام پیشگیری81
گفتار اول: تعریف و مفهوم پیشگیری81
بند اول: معنای لغوی پیشگیری82
بند دوم: معنای اصطلاحی پیشگیری82
گفتار دوم: اقسام و تقسیمات پیشگیری84
بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال85
بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار85
بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی86
الف. پیشگیری اولیه86
ب. پیشگیری ثانویه87
ج. پیشگیری ثالث یا نهایی89
بند چهارم ـ پیشگیری عام و پیشگیری خاص90
الف. پیشگیری عام90
ب. پیشگیری خاص90
بند پنجم ـ پیشگیری کیفری و غیر کیفری92
الف. پیشگیری کیفری و قضایی92
ب. پیشگیری غیر کیفری92
1- پیشگیری وضعی92
2- پیشگیری جامعوی93
3- پیشگیری رشد مدار94
گفتار سوم: پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران94
بند اول ـ پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه96
بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه97
دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری از اعتیاد100
گفتار چهارم: راهکارهای پیشگیری از گرایش اعتیاد به مصرف مواد مخدر در شهر کاشان103
بند اول ـ تاکید بر گروه همسالان و پیشگیری از معاشرت با دوستان ناباب104
بند دوم ـ پیشگیری از طریق آموزش107
الف. آموزش خانواده‌ها107
ب. بهبود نظام آموزشی108
ج. آموزش مهارت‌های اساسی زندگی110
د. آموزش از طریق رسانه‌های گروهی111
بند سوم ـ فعالیت‌های جایگزین و پر کردن اوقات فراغت112
بند چهارم ـ تغییر نگرش افراد113
بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگی شهرستان کاشان114
نتیجه گیری118
راهکار ها و پیشنهادها120
منابع123
کتب123
پایان نامه125
مقاله125
سایت127
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1: عوامل فردی علل گرایش جوانان کاشان به اعتیاد54
جدول شماره 2: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس علل اصلی گرایش به اعتیاد در شهرستان کاشان55
جدول شماره 3: عوامل جسمی موثر در گرایش جوانان کاشان به مواد مخدر59

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره 4: آمار افرادی که به جرم اعتیاد و حمل مواد مخدر در شهرستان کاشان زندانی شده اند 59
جدول شماره 5: تعداد و درصد نمونه های تحت بررسی براساس جنسیت در کاشان60
جدول شماره 6: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس سن شروع به مواد مخدر در شهرستان کاشان 61
جدول شماره 7: دلیل روانی گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر 65
جدول شماره 8: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس رابطه پدر و مادر با یکدیگر66
جدول شماره 9: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس رابطه پدر و مادر با معتادین در شهرستان کاشان69
جدول شماره 10: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس وضعیت شغلی71
جدول شماره 11: علل اجتماعی گرایش جوانان و نوجوانان کاشان در اعتیاد به مواد مخدر72
جدول شماره 12: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس سطح درآمد در شهرستان کاشان77
جدول شماره 13: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در شهرستان کاشان116
چکیده :
امروزه گرایش روزافزون افراد بشر به سوی مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در این میان گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعی تمامی کشورهای دنیا، بالأخص کشور ایران است.
پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان وجوانان شهرستان کاشان به مصرف مواد مخدر وراهکار های مقابله به آن می پردازد.در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل بر گرایش نوجوانان و جوانان کاشانی موثر است.در این تحقیق متغیرهایی نظیر عوامل جغرافیایی اجتماعی فردی اقتصادی و فرهنگی به عنوان عوامل تاثیرگذارتعیینومورد بررسی قرار گرفته است.نوع پژوهش کاربردی وروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شصت نفر از جوانان و نوجوانان معرفی شده کاشانی به دادگاه انقلاب که مورد حکم واقع وبه زندان معرفی شده اند می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته مورد تایید اساتید و صاحب نظران آمار های دادگاه انقلاب، زندان کاشان، مراجع انتظامی و اداری کاشان می باشد که با بهره جستن از آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل سئوالات و فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیات بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، حس کنجکاوی فرد، نقش خانواده، جامعه و عوامل فردی و نظیر (عوامل جسمی ژنتیک، استقلال طلبی، مشکلات روانی، انگیزه های درمانی و غیره) در گرایش و تمایل جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر تأثیر دارد و به منظور کاهش گرایش افراد به مواد مخدر و راهکارهای مقابله پیشنهاد می شود نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تفریحات سالم ،ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها ،ارتقاء سطح تحصیلات خانواده، توجه والدین به فرزندان و دوست یابی آنان، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد نسبت به پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان کاشان به مواد مخدر اقدام نمود.
واژه های کلیدی:
علل گرایش -مواد مخدر- اعتیاد – پیشگیری- راهکارهای مقابله
مقدمه:
یکی از بلاهای خانمان سوز که آفتی بر پیکر جوامع بشری است مسئله مواد مخدر و اعتیاد بدان می باشد که قدرت تفکر، خلاقیت، توان و کوشش و سازندگی را از انسان ها گرفته و بنیان خانواده و اعتقاد و باورهای دینی آن ها را در معرض نابودی و از هم پاشیدگی قرار داده و متاسفانه روز به روز رو به گسترش است.
امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و چه به مواد غیر مجاز، بصورت یک مشکل جهانی و فراگیر درآمده است.آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی، مخصوصا سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سرتاسر جهان است. بر هیچکس پوشیده نیست که گسترش این روند، تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آنرا از درون دچار فساد کرده و در نهایت به انحطاط می کشاند.
اعتیاد به مواد مخدر از جرایم مهمی است که در سالهای اخیر جوانان و نوجوانان به آن گرایش داشته و نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته جوانان و نوجوانانی که والدینشان دچار اعتیاد و مواد مخدر بوده اند بیش از سایر افراد به این جرایم روی می آورند . خانواده، دوستان و آشنایان، بیکاری ، فقر و افسردگی از عوامل مهم گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد و مواد مخدر است.
همچنین بزهکاری در زمینه مواد مخدر ارتباط مستقیمی با محیط تربیتی و کیفیت برخورداری از تعاملات بین فردی، در محیط های زندگی نظیر محیط خانواده و محیط های تفریحی و اجتماعی دارد.
از طرفی دوران نوجوانی نیز دارای مشکلات و بحرانهای مربوط به خودش می باشد که موفقیت در این مرحله از زندگی منوط به غلبه بر بحران های موجود در آن می باشد و اگر فرد نتواند به طور موفقیت آمیزی بر بحران ها غلبه نماید ، از مسیر اصلی رشد روانی و اجتماعی منحرف شده و دچار مشکلات عدیده ای می شود که از آن جمله می توان پناه بردن به اعتیاد و مواد مخدر نام برد.1
در این تحقیق که در سطح شهر کاشان انجام شده است، سعی شده که با جلب اعتماد جوانان مصرف کننده آمار دقیقی از مصرف مواد در این شهر و علل وعوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر، خصوصا در چند سال اخیر به دست آید.بر این اساس طبق اخرین آماری که در سال 1392 صورت گرفته از بین 3317 نفر از کل زندانیان این شهرستان 959 نفر را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند.همچنین کشفیات مواد مخدر در این استان بالغ بر یک تن و پنجاه کیلوگرم می باشد که این آمار برای شهرستان کاشان نگران کننده می باشد لذادر این تحقیق سعی گردید علل و عوامل گرایش به این بزه در شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار بگیردو راههای مقابله و پیشگیری از آن بررسی گردد.
فصل اول:
کلیات تحقیق
کلیات تحقیق:
1- بیان مسئله
اعتیاد در حال حاضر یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی است که در کشورمان وجود دارد و متاسفانه علیرغم تشدید مبارزه با مواد مخدر، روز به روز در حال گسترش است ،آنچه مسلم است برای ریشه کنی این آسیب اجتماعی نیاز به تحقیقات گسترده و آگاهی دادن به خانواده ها در بر خورد با والدینشان است، خصوصا در سن نوجوانی که انسان در مرحله حساسی از زندگی قرار دارد.
مساله اصلی در این پژوهش ها این است که چرا انگیزه مصرف مواد مخدر با وجود آگاهی از زیان های آن در قشر جوان همچنان رو به افزایش است ؟چرا انگیزه مصرف مواد مخدر با وجود تشدید مجازات ها و تبلیغات وسیع درباره آثار مخرب آن افزایش یافته است ؟آنچه مسلم است اینکه برای پیدا کردن جوابی مناسب به این سوالات نیاز به تحقیقات گسترده در این مورد و گسترش بیشتر اگاهی های عمومی و آشنایی والدین در برخورد با فرزندان، و تلاش دولت برای اشتغال زایی جوانان دارد.
با مطالعه آرای دادگاه انقلاب شهرستان کاشان ، و مراجعه به مر کز زندان این شهرستان به خوبی میتوان گرایش جوانان این شهر رابه مصرف مواد مخدر مشاهده نمود. اما به دلیل اینکه آمار رسمی تا کنون در این خصوص اعلام نشده ،مسئولین این شهرستان اقدام مناسبی در جهت بهبود این معضل اجتماعی نکرده اند . هرچند که نیروی انتظامی در این چند سال فعال بوده و توانسته اکثر خورده فروشان در این شهر را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهد ولی آنچه نمایان است دستگیری فروشندگان هم نتوانسته از پیشروی گرایش به مصرف مواد دربین جوانان این شهرستان جلوگیری نماید.
لذا ضروری است که در هر شهر و جامعه علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان مشخص گردد و در راستای بهبود این وضعیت اقدامات لازم انجام گیرد .
2- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق :
ابتلای افراد به مواد مخدر و جرایم ارتکابی در ارتباط با مواد مخدر از جمله موضوعاتی است که مدت ها بشریت را تهدید می کند و امروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی با این آفت مواجه می باشند و زمانی این تهدید قوت می گیرد که نوجوانان و جوانانی که می توانند در آینده کشور نقش به سزایی داشته باشند به عللی در این زمینه گرفتار می شوند و در سالهای اخیر نیز نسبت به سال های قبل افزایش داشته است.
در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماری های عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از ??%جمعیت کشور درسنین زیر ?? سال بوده و ??% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است2.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از ???? نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود ?میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده ? نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود ??میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال ??معادل 16775نفر بوده که قریب به ??% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند.
بر این اساس در ایران به ازای هر ??? هزار نفر ایرانی ??? نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ??? نفر ایرانی یک نفر در زندان میباشد. در ?? سال گذشته قریب 183653کیلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیک به ?????? نفر قاچاقچی و?????? نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند قریب ????? نفر معتاد از سال ?? لغایت ?? درمراکز باز پروری کشور پذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران کننده از انسانهای این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده اند.
جوانان و نوجوانان علاوه بر اینکه با مصرف مواد مخدر بزه دیده جرم ارتکابی خود می شوند همچنین قبل از اعتیاد ، قربانی مجموعه عوامل و شرایطی هستند که سبب روی آوردن آنها به اعتیاد می گردد و با اعتیاد این افراد و نیاز به مواد مخدر ، با گذشت مدت کمی با بزهکارانی در زمینه مواد مخدر روبرو می شویم.
مسلما اشاعه مواد مخدر در میان نوجوانان که رکن اساسی در تشکیل و اراده جامعه دارند و فعالیت آنها در زمینه مواد مخدر ، نتایج و اثراتی به مراتب خطرناک تر از افراد بزرگسال دارند.
امروزه نیز وضعیت مواد مخدر در میان این افراد بسیار نگران کننده است به حدی که در مقطع راهنمایی مواد مخدر توسط نوجوانان پسر استعمال می شود، مبارزات و اقدامات پیشگیرانه نه تنها اثر مثبتی در کاهش تعداد نوجوانان و مجرم نداشته بلکه موجب افزایش بی رویه آنان هم شده است، که این امر موجب از بین رفتن پشتوانه جامعه انسانی می شود و از نظر اقتصادی نیز موضوع قابل مداقه است؛ علاوه بر هزینه مصرف روزانه مواد مخدر و ضربه ای که طریقه مصرف به اقتصاد کشور وارد می سازد ، خسارت وارده ، هزینه های بازپروری، درمان و نگهداری، در زندان ها و مبارزه با معتادان و قاچاقچیان نیز ، مخارج سنگینی را به کشور تحمیل می کند.
به این ترتیب اهمیت این مطالعه با توجه به افزایش روز افزون شمار نوجوانان و جوانان معتاد در جرایم مواد مخدر و اثر مخربی که این گونه معضلات در شخصیت جوانان و نوجوانان ، خانواده و حتی جامعه آنها باقی می گذارد مشخص می گردد. لذا ضروری است برای خروج از این بحران بزرگ ، پژوهش های علمی متعددی به منظور تبیین زوایای مبهم این معضل و ارائه راه حل هایی اصولی اختصاص یابد تا با پیشگیری علمی و کارآمد ، شاهد کاهش روز افزون بزه دیدگی و بزهکاری در زمینه مواد مخدر باشیم.
3- اهداف تحقیق :
هدف کلی : بررسی و آشنایی با علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راه کار های پیشگیری و مقابله با اعتیاد می باشد.
هدف فرعی : از آنجایی که موضوع تحقیق چندان مورد توجه مسئولین و نهادها قرار نگرفته است لذا در این تحقیق اهداف زیر مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:
1- تبیین انواع مواد مخدر و آثار ناشی از استعمال مواد مخدر
2- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان در زمینه مواد مخدر
3- بررسی انواع پیشگیری و راه های مقابله با مواد مخدر
4- سوالات تحقیق :
سوال اصلی: چه علل و عواملی باعث گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر گردیده است؟
سوالات فرعی:
عوامل فردی ، خانوادگی و اجتماعی چگونه در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد تاثیرگزار می باشد ؟
محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان در گرایش آنان به مواد مخدر موثر است؟
چه راه هایی جهت پیشگیری و مقابله با اعتیاد جوانان و نوجوانان وجود دارد؟
فرضیه ها ی تحقیق :
عوامل مختلف درونی، محیط خانواده و اجتماع در اعتیاد جوانان و نوجوانان موثر می باشد.
میان محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان با بزهکاری آنان در زمینه مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.
با پیشگیری علمی از اعتیاد و درمان معتادین میزان بزهکاری در زمینه مواد مخدر تقلیل می یابد.
5- پیشینه تحقیق :
در خصوص پیشینه تحقیق تحت عنوان علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن تاکنون تحقیقی به صورت جامع و کامل صورت نگرفته است؛ اما در خصوص موضوعات فرعی در این زمینه می‌توان از پایان نامه هایی که در خصوص علل گرایش به مواد مخدر در شهرستان اصفهان مانند پایان نامه ای تحت عنوان مقایسه باورهای عامیانه در باب نشانه ها، علل درمان اعتیاد در میان معتادان خود معرف اعضای معتادان گمنام N.A و افراد غیر معتاد در اصفهان به قلم فلور اصفهانیان
تأثیر آموزش و مشاوره گروهی بر تغییر نگرش معتادین نسبت به مواد مخدر به قلم ابوالقاسم بوزانی
اثربخشی شیوه های درمانی اجتماع درمان مدار معتادان گمنام و گروه درمانی بر میزان عود و نیم رخ روانی بیماران وابسته به مواد مخدر در شهر اصفهان به قلم محمد سعید محمدی نام برد همچنین پایان نامه هایی که در شهر کاشان در خصوص مواد مخدر تهیه شده عبارتند از:
تحلیل و بررسی جرائم مربوط به مواد مخدر در شهر کاشان به قلم فاطمه کوثری نیا
مقالات مرتبط در شهر کاشان نیز محدود ولی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بررسی وضعیت سلامت روان در معتادان تزریقی زندان کاشان در سال 86 (فاطمه سادات قریشی و همکاران)
بررسی ویژگی های روانشناختی و شخصیتی جوانان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر کاشان (فاطمه عصاریان و همکاران)
البته در شهرستان های دیگر پایان نامه های دیگری قابل ذکر است:
علل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد به مواد مخدر در استان کرمان، که توسط آقای غلامحسین کریم زاده فکاری صورت گرفته نام برد همچنین کتب مرتبط با این تحقیق عبارتند از:
مطالعات مردم شناسانه در گرایش به مصرف مواد مخدر، جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، به قلم محمدرضا قنبری
پیشگیری شیوه‌های علمی و پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر، به قلم سیدحسن اسعدی
اعتیاد، انواع مواد، سبب شناسی، پیشگیری و درمان به قلم ساسان باوی
و بسیاری کتب و مقالات حقوقی دیگر که در انتهای این پایان نامه تحت عنوان منابع و ماخذ گردآوری و استفاده گردیده است.
6- تعاریف مفاهیم جوان، نوجوان، مواد مخدر و راهکارهای مقابله
الف) تعریف جوانی:
جوانی به زمانی میان کودکی و میانسالی در زندگی هر فرد گفته می شود. به طور تقریبی برابر است با سنین بین 20 تا 40 سالگی. درباره محدوده دوره سنی جوانان هم در بین روانشناسان و هم در بین دستگاه های مسئول در کشور های مختلف دیدگاه های متفاوتی وجود دارد به عنوان نمونه در آفریقای جنوبی 14 تا 35 سال، در استرالیا 15 تا 25 سال و در مالزی 15 تا 40 سال این دامنه را تشکیل می دهد.
براساس رویکرد مذهبی جوان کسی است که دوران خردسالی را گذرانده و با بلوغ جسمانی از برخی حقوق فطری و شرعی همانند حق تسلط بر اموال، ازدواج، طلاق، خرید و فروش و… برخوردار شده است که در دوران کودکی امکان تحقق آن وجود نداشته است.
شورای عالی جوانان در کشور ما سن 15 تا 39 سال را رسما سن جوانی تعیین کرده است.
ب) تعریف نوجوانی:
نوجوان مرحله گذار رشد فیزیکی و روانی انسان است که میان کودکی و جوانی روی می دهد. روانشناسان در زمینه تعریف نوجوانی اتفاق نظر ندارند. اما به طور کلی می توان گفت که نوجوانی دوره ای است بین کودکی و بزرگسالی که طول مدت آن بر حسب فرهنگ ها و محیط های مختلف متفاوت است و حدودا از 11 تا 20 سالگی ادامه دارد. البته در کشور ما با توجه به تعیین سن 15 برای سن نوجوانی از طرف شورای عالی جوانان این سن تا 15 سالگی ادامه خواهد داشت.
ج) تعریف مواد مخدر:
نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزء مواد اعتیادآور طبقه بندی شده است.
الف: تعریف لغوی: مخدر واژه عربی از کلمه خدره به معنای ضعف، سستی، نرمی و ناتوانی
ب: تعریف اصطلاحی: هر مواد خام یا ساخته شده که دارای عناصر تحریک کننده یا تسکین دهنده که در غیر موارد طبی یا صنعتی به کار برده شود و مصرف آن باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود.
د) تعریف راهکارهای مقابله:
راهکار به معنی راهبرد و استراتژی آمده است. راهبرد مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعدا در سایر عرصه ها از جمله اقتصاد ،تجارت و به ویژه عرصه سیاست و مملکت داری از کاربرد زیادی برخوردار شده است و به نقل و انتقال نیروها در پشت جبهه جنگ پیش از درگیر شدن با دشمن راهبرد گفته می شود. استراتژی به آوردن نیرو به صحنه اطلاق می شود و به بیان دیگر طرح دراز مدتی است که برای نیل به یک هدف مشخص طراحی و تبیین گردیده است. مفهموم مقابله عبارت است از تلاش هایی که برای کنترل و اداره کردن موقعیت های خطرناک و استراس زا انجام می شود.
فصل دوم:
بررسی مفهومی اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی
بررسی مفهومی اعتیاد ،مواد مخدر و سوابق تاریخی
در راستای انجام هر پژوهشی ممکن است واژه‌های متفاوتی به ذهن نگارنده متبادر شود که معنا، مفهوم و شاخص‌های آنها را بخواهد مورد بررسی قرار دهد. کلمات و واژه‌های کلیدی در واقع مبنای یک تحقیق را تشکیل می‌دهند، چرا که کلیت مطالب و داده‌هایی که جمع آوری می‌شوند حول این نکات می‌باشند.
پس با توجه به موضوع هر کنکاش باید عناوین و واژه‌هایی انتخاب شوند که بتوان بر اساس آنها پایه‌های اصلی کار را بنا نمود. البته در پرداختن به مفاهیم باید این نکته مدنظر قرار گیرد که مفاهیم به صورت کلی و مفید بیان شوند تا هم ادای مطلب درست صورت گیرد و هم خواننده از خواندن تحقیق دچار خستگی و زدگی نشود.
گفتار اول ـ مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر
اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد.
در سال ???? سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد: “اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است.”
اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدّر بیندازیم خواهیم دید که پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی در برمی گیرد. از مهم ترین عوارض جسمی اعتیاد به مواد مخدّر می توان به ناراحتی های عصبی، بی اشتهایی، اضطراب، ریزش مکرّر آب از بینی و چشم، ناراحتی عضلانی و فشار شدید در ستون فقرات، لاغر شدن و مانند آن اشاره کرد.
الف: مفهوم لغوی و اصطلاحی اعتیاد
اعتیاد3 در لغت یعنی: عادت کردن، خو گرفتن4 .
عادت یعنی : خوی ، کاری که انسان به آن خو بگیرد و در وقت معین انجام بدهد5. به عبارت دیگر عادت شدید به هر دارو یا ماده‌ای که برای بدن غیر ضروری باشد و اختلالات بدنی محسوس و غیر قابل تحمل ایجاد نماید و قطع آن موجب به هم ریختن نظم درونی باشد، اعتیاد محسوب می‌شود. به عقیده ابن سینا عادت نتیجه یک عمل در زمان‌های نزدیک به هم است.ابن مسکویه عادت را حالتی در روان انسان می‌داند که او را بدون اندیشه به سوی انجام عمل سوق می‌دهد و به نظر فارابی اعتیاد، مجموعه عادت، اعمال و اخلاق انسانی را تشکیل می‌دهد و آن چه اعمال انسان را تشکیل می‌دهد یا در خور ستایش است و یا نکوهش و یا بی تفاوت.6
درطول قرن 18 میلادی، دانشمندان اعتیاد به مواد مخدر را یک نوع مسمومیت تدریجی می‌دانستند. در سال 1917 میلادی دو پزشک اروپایی به نام‌های دکتر همیسلباچ و دکتر اسمال، این تعریف را از اعتیاد به مواد مخدر ارائه دادند. اعتیاد به تریاک و داروهای مشابه متضمن سه خصیصه قابل تمیز و در عین حال مربوط به هم می‌باشد و این سه خصیصه از این قرارند، تحمل دارویی، وابستگی جسمانی و عادت.7
” عـادت ” و ” اعتــیاد ” دو اصطلاح و عنوانی هستندکه در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته میشوند در صورتیـکه اختلاف کلی و اساسی با هم دارند.
” عادت ” در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محیط زیـست یا شرایـط جدید و بی سابقه که در انسان انواع مختلف وجود داشته و در کتاب ” معمای عادت ” طرح جدیـدی در مورد تعریف و تقسیم بندی آن ارئه گشته و ” عادت ” بر چهار گروه اصلی بشرح زیر تقسیم شده اند:


دیدگاهتان را بنویسید