2-6-5-پاداش به مشارکت29
2-6-6-الگوسازی30

2-7-سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور30
2-8-کارکرد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم31
2-9-جلب مشارکت مردمی در مأموریتهای پلیس32
2-10-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری33
2-11-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی34
2-12-مبانی نظری تحقیق35
2-12-1-نظریه پردازان امنیت اجتماعی35
2-12-2-نظریه های سرمایه اجتماعی48
2-12-3-تبیین نظری کنش مجرمانه و سرمایه اجتماعی50
2-12-4-نظریه انتخاب منطقی جرم و سرمایه اجتماعی50
2-12-5-نظریه بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی51
2-12-6-نظریه پیوند افتراقی52
2-12-7-نظریه پیوستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی53
2-12-8-نظریه نابسامانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی54
2-12-9-نظریه فشار – محرومیت و سرمایه اجتماعی56
2-12-10-نظریه انگ زنی و نظریه سرمایه اجتماعی56
2-12-11-نظریه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گیدنز57
2-13-چهارچوب نظری تحقیق59
2-14-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور61
2-14-1-تحقیقات انجام شده در داخل ایران61
2-14-2-تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور64
فصل سوم روش شناسی تحقیق70
مقدمه71
3-1 روش پژوهش72
3- 2 گامهای اجرای تحقیق74
3-3 جامعه آماری75
3-4 -حجم نمونه و نمونه گیری76
3-5- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات76
3-5-1 پرسشنامه77
3-6 روایی و پایایی78
3-6-1 روایی78
3-6-2 پایایی78
3-7-قلمرو تحقیق80
3-8-متغیرهای تحقیق80
3-9-تعاریف عملیاتی متغیرها80
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها81
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها82
4-1مقدمه83
4-2آمار توصیفی83
4-2-1 قسمت اول: متغیرهای زمینه ای83
4-2-1-1: تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت84
4-2-1-2: تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن85
4-2-1-3: تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت تاهل86
4-2-1-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات87
4-2-1-5: تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت اشتغال88
4-2-1-6: تفکیک نمونه بر حسب متغیر نوع منزل مسکونی89
4-2-2 قسمت دوم: متغیرهای تحقیق90
4-2-2-1: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر سرمایه اجتماعی91
4-3 آمار استنباطی97
4-3-1- بررسی توزیع متغیرها98
4-3-2 بررسی فرضیه های تحقیق99
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری102
5-1-دستاوردهای پژوهش103
5-2-نتایج توصیفی103
5-3-نتایج تبیینی106
5-4-پیشنهادات و راهکارهای تحقیق108
5-4-1-پیشنهادات کاربردی108
5-4-2-پیشنهادات پژوهشی111
5-5-محدودیت های تحقیق111
منابع112
پیوست117
فهرست جداول
جدول 4-1 بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت84
جدول 4-2 بررسی توزیع فراوانی متغیر سن85
جدول 4-3 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل86
جدول 4-4 بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات87
جدول 4-5 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال88
جدول 4-6 بررسی توزیع فراوانی متغیر نوع منزل مسکونی89
جدول 4-7 توزیع سوالات متغیر سرمایه اجتماعی91
جدول 4-8 توزیع سوالات متغیر امنیت اجتماعی92

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-9 توزیع سوالات متغیر مشارکت عمومی با پلیس93
جدول 4-10 توزیع سوالات متغیر اعتماد اجتماعی به پلیس95
جدول4-11 توزیع سوال احترام گذاشتن شهروندان به نیروی انتظامی و عملکرد آن95
جدول 4-12 بررسی توزیع فراوانی سوال آگاهی و راهنمایی دادن ماموران انتظامی و مسئولین محلی به ارزش ها و قوانین و مقررات محلی96
جدول 4-13-تفکیک سوالات 21 و 22 در خصوص نیروهای انتظامی و محلی و حضور فیزیکی آنها در محلات97
جدول 4-14 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها98
جدول 4-15-بررسی آزمون همبستگی پیرسون سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی99
جدول 4-16- آزمون همبستگی پیرسون بین مشارکت عمومی در انجام وظائف پلیس با امنیت محلات شهر100
جدول 4-17- آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد مردم به پلیس با امنیت محلات شهر تهران100
فهرست نمودارها
نمودار( 3-1)فرایند اجرای تحقیق75
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند(خاکی، 1382).78
سرمایه اجتماعی:80
نمودار 4-1- بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت84
نمودار 4-2- بررسی توزیع فراوانی متغیر سن85
نمودار 4-3 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل86
نمودار 4-4 بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات88
نمودار 4-5 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال89
نمودار4-6 بررسی توزیع فراوانی متغیر نوع منزل مسکونی90
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
از جمله نوآوری های امور پلیسی در چهار دهه اخیر راهبرد پلیسی محله محوراست. در رویکرد محله محوری، مدیریت و اداره بخشهایی از امور محله به ساکنان آن واگذار میشود و پلیس، شهروندان را در اداره امور محلات خویش یاری میدهد. اجرای این طرح یکی از اقداماتی است که در جهت تمرکز زدایی، مشارکت بیشتر مردم با پلیس، کاهش مراجعات مردم به پلیس، کلانتریها و دستگاه قضایی و حل مشکلات پلیسی مردم به شیوه کدخدا منشی است. پلیس با اجرای طرح امنیت محله محور قادر است بسیاری از منازعات و دعاوی را قبل از رسیدن به سطح درگیری و خشونت و لذا ورود به وادی جرم مرتفع کند و به صورت مسالمت آمیزی پایان دهد. اساسا افزایش اختیارات پلیس و اعطای نقش داوری به وی در بسیاری از منازعات به ویژه حقوقی و خانوادگی میتواند ضمن قضازدایی و کاهش دامنه جرم موجب افزایش قانونمداری و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در اجتماع شود.
از سوی دیگر تعاریف و رویکردهای متفاوتی درباره سرمایه اجتماعی از سوی دانشمندان حوزه های مرتبط ( در ابتدا از سوی جامعه شناسان و سپس دانشمندان مدیریت) ارائه شده است که این دیدگاهها حیطه بندی بسیار وسیعی از کیفیت روابط اعضای جامعه و سازمانها را تحت پوشش قرار می دهد سرمایه اجتماعی شامل روابط مبتنی بر اعتماد در شبکه های اجتماعی و یک مفهوم جمعی بر مبنای رفتارها ، نگرشها و استعدادهای فردی است که می توان آنرا حاصل روابط مثبت در جامعه و بعنوان مجموعه منابعی در ذات روابط اجتماعی قلمداد کرد . تحقیقات و مطالعات نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و امنیت و کاهش وقوع جرائم رابطه وجود دارد . هر چه سرمایه اجتماعی کمتر باشد میزان امنیت کاهش و جرایم افزایش می یابد (احمدی،132،1387).
به هر حال در چند دهه اخیر ، دیدگاههای نظری و تجربی علوم اجتماعی بر نقش و سهم سازه سرمایه اجتماعی در تبیین و پیشگیری از جرم تأکید وافری داشته اند . هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور بود .
1-1-بیان مسئله
یکی از رسالت های پلیس محله اقدام به همکاری گسترده با نهادهای محلی و شهروندان به منظور حفظ بیشتر امنیت محلات است. چنان که پس از گذشت دو سال از اجرای این طرح در تهران شاهد افزایش امنیت و احساس امنیت در بین مردم بودهایم. وقتی میگوییم پلیس محلی، یعنی اداره امور محله توسط ماموران پلیس، ولی زمانی که از امنیت محله محور سخن میگوییم، منظور تامین امنیت محله و نهادهای حکومتی توسط مردم و نمایندههای مردم .
از مهمترین کارکردهای رویکرد محله محوری احیای هویت محلات قدیمی وایجاد هویت جدید برای محلات تازه شکل گرفته است. چرا که هویت افراد با هویت محله آنها عجین شده است و این محلات هستند که هویت افراد را شکل میدهند و زمینه مناسب را برای پیشگیری از جرم فراهم میکنند. برای مثال در بافتهای فرسوده شهری به دلیل عدم توجه به الزامات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی با از بین رفتن حس تعلق در این بافتها، زمینههای لازم برای آسیبهای اجتماعی فراهم شده است. به همین خاطر امنیت اجتماعی در بافتهای فرسوده شهری یکی از دغدغههای مدیریت شهری در دوران مدرن است. معمولاً این گونه محلات، مناطق امنی برای اجرای اعمال خلاف بزهکاران است. به علت وجود مکانهای مخروبه، نا امن و بی دفاع شهری و نبودن امکانات نظارت عمومی و کنترل اجتماعی در این مکانها، ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی بیشتری را مشاهده میکنیم(افشارکهن،54،1382).
با تحولات اقتصادی در سطح شهرها، بخش مرکزی اغلب کلان شهرهای امروزی کمتر مورد سکونت افراد قرار میگیرد و جمعیت شهری به حومهها پناه میبرند. از این رو بررسی رهیافتهای جدید ارتقای اجتماعی در بافتهای فرسوده میتواند به تدوین راهکارهای مناسب برای هر منطقه از سطح شهر کمک کند.
پلیس میخواهد امنیت پایدار ایجاد کند اما اگر امنیت فقط مبتنی بر قدرت و بدون توجه به فرهنگ، باورها، اعتقادات، مشارکت مردم و … باشد، صرفاً یک امنیت موقت را به دنبال خواهد داشت. اما برای ایجاد یک امنیت پایدار توجه به مؤلفههای بالا ضروری است.
انگیزه جرم و اندیشه آن نباید به وجود بیاید، اما چگونه؟
هرچقدر توجه به مبانی اخلاقی در جامعه بیشتر باشد شاهد کاهش ناهنجاریهای اجتماعی خواهیم بود. برای اجرای قانون و کاهش این ناهنجاریها ضمانتهایی دارد، اولین آن ضمانت خودکنترلی است که قوی ترین و کارآمدترین ضمانت اجرای قانون و عدالت است. قانونگریزی باید در همگان یک ضد ارزش تلقی شود و افراد خود را موظف به اجرای عدالت و قانونمداری بدانند(بیات،41،1388).
دومین ضمانت اجرای قانون طرح مشارکت همگانی و نظارت ملی است که در میدان عمل و اجرا در تبیین هنجارها و ناهنجاریها باید به کار گرفته شود. سومین ضمانت اجرا نظارت پلیس در حوزه امنیت محله و شهر است. پلیس باید بر اجرای قوانین نظارت صحیح داشته باشد. چهارمین ضمانت اجرا برخورد عبرت آموز با متخلفین قانون است. وقتی از امنیت محله محور صحبت میکنیم، اسلام مسئولیت را متوجه فرد میکند. باید در قدم اول بتوانیم امنیت فرد محور ایجاد کنیم. اگر امنیت محله محور موضوع بحث ماست به این دلیل است که ما باید از هسته اولیه جامعه شروع کنیم. خانواده- محله- شهر- استان- کشور و … . ما باید در روشها، رفتارهای عمومی و … بازنگری کنیم. از واژه امنیت محله محور برداشتهای مختلفی میشود، اما در واقع این بحث منطبق میشود بر روی مردم. امنیت مردم محور و جامعه محور. یعنی اگر پلیس برای مثال ده وظیفه در بحث امنیت دارد چند تا از آنها را بر دوش مردم بگذارد. چون با توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد و با توجه به ضرورتهایی که امروزه به رسیدگیهای پلیسی داریم، نیروی پلیس نباید صرف هر جرمی شود و در برخی از مسائل میتوان از خود مردم کمک گرفت. مثلاً مساله بی حجابی یا اعتیاد در هر محله به ساکنان آن واگذار شود که هم حضور دائمی دارند و هم با شرکت دادن مردم در تامین امنیت خود و محل سکونتشان دلسوزی بیشتری از جانب آنها صورت میگیرد و هم اینکه هرچقدر بخواهیم ضریب امنیت جامعهای را صرفا با حضور پلیس بالا ببریم، قطعا به یک امنیت پایدار دست نخواهیم یافت و برای رسیدن به این منظور باید به سمت مردم حرکت کرد که البته کاری دشوار و وقت گیر است اما چنانچه اصولی انجام شود در عین حال بسیار قاعدهمند میباشد(ترابی و همکاران،26،1383)
از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی سنگ بنای جامعه امن و کارآمد است و در سایه حفظ و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می تواند از دستاوردهای امنیت بهره مند شود . این مفهوم باترسیم وضعیت امن اجتماعی در قالب شبکه های فشرده روابط جمعی ، به مثابه نوعی دارایی محسوب شده است.برخی از فعالیت ها و خدمات پلیس که می تواند به تامین امنیت محلات کمک نماید، می توان به مواردی مانند، حضور فیزیکی و نظارت دقیق پلیس در محلات، اطلاع رسانی صحیح و به موقع امنیتی به شهروندان، ارائه راهنمایی و آگاهی از ارزش ها و قوانین و مقررات محلی به شهروندان و همچنین متوجه ساختن آنها به احترام به این ارزش ها، ارائه آگاهی های لازم در زمینه خطراتی که در برخی از مکان ها یا در زمان های خاص ممکن است برای شهروندان اتفاق افتد، رسیدگی سریع به جرائمی که توسط آشوبگران و اراذل صورت گرفته و پیشگیری از هر گونه فعالیت غیر قانونی و غیر اخلاقی در سطح محلات شهر اشاره نمود. بنابراین، اعتماد اجتماعی به عملکرد نیروهای انتظامی و مسئولین محلی در برقراری امنیت سطح محلات خود به عنوان یک سرمایه اجتماعی لحاظ شده و مردم با داشتن اعتماد به نیروهای امنیتی و مسئولین محلی خود و همکاری های لازم با آنها ، سهیم شدن در مشارکت های داوطلبانه با مسئولین محلی خود در حفظ و بهبود اوضاع محل خود و آموزش های عمومی و اطلاع رسانی همگانی و آگاهی ها و راهنمایی های لازم نسبت به مسئولیت ها و تکالیف های اجتماعی، انسانی و دینی از سوی نیروهای انتظامی همگی می توانند به عنوان سرمایه اجتماعی در برقراری امنیت محلات محسوب شوند.
شهر تهران دارای 22 منطقه و 323 محله است و پژوهش حاضر به بررسی امنیت سطح محلات منطقه 16 تهران می‌پردازد سپس نتایجی که از تحقیق بر می آید قابل تعمیم دهی به سایر محلات شهر تهران می باشد.
بنابراین پژوهشگر به دنبال بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مسئله امنیت اجتماعی سطح محلات شهر تهران می پردازد و به دنبال پاسخ به سوالات اساسی زیر می باشد:
* چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و امنیت محلات وجود دارد؟
* مشارکت عمومی مردم چه نقشی در امنیت محلات شهر تهران دارد؟
* اعتماد مردم به پلیس چه نقشی در امنیت محلات شهر تهران دارد؟
1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
بی شک هرگونه بهبود در ساختار شهری تنها با نگاه به محلات شهری به عنوان بخش هایی توانمند در تحقق به اهداف افزایش کیفیت زندگی ممکن می شود. می توان به برخی نقش های پلیس در این راستا اشاره کرد:1)نظارت و کنترل و هدایت همگانی، 2)مشارکت سازی و بهره گیری از توانمندی محله ای، 3)شناسایی دقیق مناطق شهری خاصه جرم خیزی، 4، تعیین استراتژی راهبردی (نائینی،63،1390). با اعمال نظارت و کنترل رسمی و غیر رسمی توسط نیروهای پلیس و نیروهای مردمی بر سطح محلات می توان امنیت را در آنها ایجاد نمود. اما تغییر باورهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان در رابطه با رفتارهای پر خطر، آسیب ها و جرایم اجتماعی محله نیاز به برنامه های متعدد دارد و این تغییرات در طولانی مدت رخ خواهند داد. از طریق حضور نیروی انتظامی و نیروهای داوطلب مردمی می توان از فعالیت فروشندگان مواد مخدر و افراد شرور جلوگیری کرد. همچنین با نظارت غیر رسمی و مشارکت داوطلبانه مردم از طریق برنامه ریزی برای حضور گروه های اجتماعی مختلف، امنیت اجتماعی محله تامین خواهد شد. زمینه سازی برای جلب مشارکت اجتماعی شهروندان محله در برنامه های امور محله و تقویت نظارت غیر رسمی برای جلوگیری از انحرافات و جرائم و ناامنی و همچنین آموزش، اطلاع رسانی، آگاهی به شهروندان و ایجاد اعتماد اجتماعی در بین مردم نسبت به عملکرد نیروهای انتظامی و مسئولین محلی ضروری است و اینجاست که ارتباط بین سرمایه اجتماعی و امنیت شکل میگیرد، میزان احساس امنیت و آسودگی و آرامش مردم در خانه های خود یا از قدم زدن در کوچه ها و خیابان های شهر در طول شبانه روز ملاحظه می شود که این شاخص به طور مستقیم با مقوله امنیت راتباط داشته است. و یا حضور فعال فرد به عنوان میانجی گر در حل اختلافات و منازعات موجود میان آشنایان، همسایه ها کاملا واضح است که تا حدود زیادی مشارکت افراد جامعه در حل و فصل منازعات و یا در کل برقراری امنیت محله خود از ارکان اصلی رویکرد امنیت محله محور می باشد.
با توجه به مطالبی که بیان شد در این تحقیق تلاش می شود تا نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات منطقه 16 تهران بررسی شود سپس به سطح کل شهر تهران تعمیم داده شود. و سعی می گردد که نقش مشارکت عمومی، نقش اعتماد اجتماعی و اطلاع رسانی و آموزش که همگی از جنبه های سرمایه اجتماعی در برقراری امنیت هستند مورد پژوهش قرار گیرند. و از اهمیت انجام تحقیق حاضر همین است که به بررسی امنیت محلات با رویکرد امنیت محله محور یعنی نقش خود مردم و نیروهای داوطلب در برقراری امنیت سنجیده شود و از خود مردم کمک گرفته شود.
1-3-اهداف تحقیق
در انجام هر پژوهش، همواره باید متوجه هدف و مقصد نهایی بود، تا اولا در مسیر انحرافی قرار گرفته نشود و از منظور اصلی فاصله نگیرد و ثانیا نسبت به تحقق نتایج پژوهش دقت لازم صورت گیرد.اهداف این پژوهش، همانگونه که از عنوان آن بر می آید، در خصوص بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران می باشد. لذا این پژوهش کاربردی است.
اهداف جزئی:
1-تعیین نقش مشارکت عمومی در انجام وظائف پلیس در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد محله محور
2-تعیین نقش اعتماد مردم به پلیس در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد محله محور
1-4-سوالات تحقیق
1-آیا بین سرمایه اجتماعی و امنیت محلات شهر تهران رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین اعتماد مردم به پلیس و امنیت محلات رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین مشارکت عمومی مردم در انجام وظائف پلیس و امنیت محلات رابطه وجود دارد؟
1-5-فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و امنیت محلات شهر تهران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
1-به نظر می رسد که بین مشارکت عمومی در انجام وظائف پلیس با امنیت محلات شهر تهران رابطه وجود دارد.
2-به نظر می رسد که بین اعتماد مردم به پلیس با امنیت محلات شهر تهران رابطه وجود دارد.
مدل مفهومی تحقیق
(متغیرهای مستقل)سرمایه اجتماعی متغیر وابسته(امنیت محلات)
1-6-تعاریف واژگان و اصطلاحات فنی و تخصصی تحقیق
سرمایه اجتماعی:
امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی1 نیز مورد توجه قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی ، یا بعد معنوی یک اجتماع ، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به “همکاری” و “مشارکت” در تعاملات اجتماعی ، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آید و حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … را امکان پذیر سازد (غفاری،12،1390).
در واقع ، سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود . بدون سرمایه اجتماعی ، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد ، به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی ، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند ، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد (فوکویاما،44،1385) .
مشارکت اجتماعی2:
مشارکت اجتماعی را میتوان فرآیند سازمان یافتهای دانست که افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدفهای معین و مشخص، که منجر به سهیم شدن در منابع قدرت میگردد، تعریف کرد. نمود این مشارکت وجود نهادهای مشارکتی چون انجمنها، گروهها سازمانهای محلی و غیردولتی هستند.
از منظر جامعه شناسی مشارکت نوعی فرایند تعاملی چند سویه است.(چلپی،167،1375)
امنیت اجتماعی3:
امنیت اجتماعی ناظر بر توانایی پاسداشت با دفع تهدید از عنصری است که افراد یک جامعه را به همدیگر
مرتبط می سازد. برای نمونه، اگر زنجیره اتصال اقلیتی، ملیت آنها است، امنیت اجتماعی آنان عبارت است
از: رفع دغدغه ها و نگرانی هایی که به ویژگی خاص آن را مربوط است(صدیق سروستانی،138،1386).
اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه می باشد. اعتماد مشارکت را در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…سرعت بخشیده و تمایل افراد را برای همکاری با گروه های مختلف جامعه افزایش می دهد(احمدی،1384،23).
1-7-روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و برمبنا ی نحوه ی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق)، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. و به دلیل اینکه به بررسی وضع موجود می پردازد روش اجرای آن در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و جهت تدوین مبانی نظری پژوهش در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای ، مراجعه به سایت های اینترنتی، بانک های اطلاعاتی و در تحقیق میدانی از پرسشنامه در گردآوری اطلاعات استفاده می شود .برای اندازه گیری متغیر های سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می شود.
فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق
مقدمه
این فصل به ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق اختصاص دارد. ادبیات تحقیق شامل مباحثی چون سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، نقش نیروی پلیس و عملکرد آنها در تامین امنیت اجتماعی محلات، سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم، سرمایه اجتماعی پلیس و جلب مشارکت عمومی، عوامل موثر بر جلب مشارکت عمومی توسط پلیس، سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور، مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری و… آورده شده است و مبانی نظری تحقیق نیز شامل نظریه های صاحب نظران در خصوص امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی مطرح شده و در انتها نیز به تحقیقات داخلی و خارجی تحقیق پرداخته شده است.
2-1-امنیت و مسئله اجتماعی
امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای اجتماعی که دریک جامعه از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی برخوردار است، به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی برسرراه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرد، و در صورت عدم تحقق آن مانع تحقق اهداف و تهدیدکننده ارزش ها و کمال مطلوب نظم اجتماعی و توسعه جامعه خواهد شد.
با توجه به اینکه توسعه و بهبود حیات اجتماعی انسان دارای دو بُعد ارزش- هنجاری و اثباتی – واقعی است، امنیت به عنوان یک پدیده اجتماعی از بُعد ارزشی و هنجاری برای رسیدن به اهداف و کمال مطلوب جامعه و همچنین از بُعد اثباتی و واقعی در راستای مقدورات و محدودیت های موجود بر راه رسیدن به توسعه پایدار باید مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه به این مسئله و در راستای توسعه پایدار جامعه می توان اهداف توسعه را همگام با امنیت به دو دسته خاص و عام تقسیم نمود. ” اهداف خاص مرتبط با ارزش های خاص هستند که بر حسب هریک از واحدهای اجتماعی نظیر گروه، قشر، طبقه،قوم، شهر، روستا، نظام اجتماعی و جامعه تغییر می یابند. ولی اهداف عام منبعث از ارزش های عام و فراگیر چون دانایی و خردگرایی، صداقت، و راستگویی، آزادگی و مردم سالاری، عدالت و مساوات طلبی، بهره برداری بهینه از منابع در جهت پاسخگویی به نیازهای مردم و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان و نظایر آن هستند که در بین همه واحدهای اجتماعی کمابیش مشترک اند و شاخص های عام توسعه را تشکیل می دهند.” (عبداللهی،1387: 11)
رویکردی در بحث مسئله اجتماعی مطرح است که مسئله اجتماعی را حاصل تشخیص نخبگان می داند. “بر این اساس، این نخبگان( سیاسی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی) هستند که با توجه به معیارهای ذهنی خود، وضعیت موجود در یک جامعه را در ارتباط با موضوعی خاص می توانند مسئله تلقی کنند یا نکنند. در این صورت پذیرش این رویکرد، وظیفه جامعه شناسان در ارتباط با مسئله اجتماعی، بدون توجه به زمینه اجتماعی و نحوه عموم از آن، برنامه ریزی در جهت حل آن است. بدیهی است چون اعضاء جامعه حاملین مادی مسئله اجتماعی در ارتباط با آنچه مسئله تلقی شده است توجیه نیستند و آن را مسئله تلقی نمی کنند، انتظارا همراهی آن ها با اقدامات معطوف به حل مسئله نیز محقق نمی شود. در این رویکرد به مسئله اجتماعی، همچنین حداقل به طور ذهنی می توان وضعیتی را متصور شد که در آن جامعه موضوعی را به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می کند در حالیکه نخبگان چنین برداشتی ندارند و یا بالعکس آنچه نزد نخبگان مسئله تلقی می شود، نزد اعظاء جامعه یک مسئله درک نمی شود.” (افشارکهن،1382: 6) باتوجه به این رویکردپدیده امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی، در راستای وفاق و همبستگی اجتماعی در جامعه و ارتقاء سرمایه های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی گروه ها و هویت های مختلف جامعه در راستای استمرار نظم اجتماعی و توسعه پایدار جامعه بسیار اهمیت دارد، و به عنوان نوعی مسئله اجتماعی با توجه به معیارهای ذهنی نخبگان ( سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی) وضعیتی متصور می شود که باید درجامعه و حیات اجتماعی بهبود یابد.
با توجه به اینکه مسائل اجتماعی دارای ویژگی هایی است که بسیارهم عدیده اند، می توان اهم آن ها را عبارتند از:
الف: اجتماعی بودن و عمومی بودن: با توجه به این ویژگی امنیت و ابعاد آن محصول حیات اجتماعی هستند و در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون شهر- روستا- گروه های اجتماعی- طبقات اجتماعی و…. قابل درک می باشند. بنابراین وجود امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای عمومی در هر جامعه ای با کم و کیف متفاوت وجود دارد. با توجه به این ویژگی امنیت اجتماعی را می توان دارای خصایصی همچون( جمعی و غیر فردی بودن، دارای سیر تاریخی، واقعی بودن و دارای ابعاد کیفی و ربط ارزشی بودن آن با مسائل اجتماعی، متغیر و نسبی، قانونمند بودن، متنوع و متکثر، بین رشته ای، قابل اصلاح و بازبینی، و….) دانست.
ب: شرایط و لوازمات تشخیص: با توجه به این بحث، مطالعات امنیتی و شاخه های آن در جامعه برای تحقق داشتن در یک جامعه دارای مجموعه شرایط و استلزمات خاصی است(توسلی،15،1386).
1. برخوردار بودن از یک واحد تحلیل: وجود یک واحد اجتماعی مشخص که اعضای آن دارای اهداف مشترکی باشند. براین اساس امنیت اجتماعی با توجه به اینکه واحد تحلیل آن گروه های اجتماعی و قومیتی در سطح جامعه می باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعی، جمعی، انضمامی و مقید به شرایط خاص یک واحد اجتماعی در سطح بومی، ملی و بین المللی حائز اهمیت است. در قالب این واحد تحلیل می توان شرایط بسط و موانع عدم تحقق این مسئله اجتماعی را در سطح جامعه با توجه به شرایط زمانی و مکانی مورد انتقاد و بحث قرار داد.
2. برخوردار بودن از اصحاب تخصص و بینش ها و روش های دانشی. طرح صحیحی مسئله اجتماعی امنیت و ابعاد آن امری تخصصی است، لذا باید اصحاب تخصص آن را انجام دهند. زیرا در صورتی که عامه مردم به طور صحیحی درک ناتوانی در تشخیص و شناخت وضعیت موجود دارند، همچنین مردم وضعیت روشن آینده و عدم ارزیابی دقیق مقدرات و محدودیت های گذار از وضعیت را برای رسیدن به حد مطلوب ندارند، به همین دلیل قادر به حل مسئله نیستند؛ بنابراین همان طور که دارندورف بیان می کند وجود اصحاب تخصص و بینش ها و روش های خاص از جمله جامعه شناسی در ارزیابی و به حد مطلوب رساندن امنیت اجتماعی لازم می باشد. شارون هم براین باور است که ” جامعه شناسی هموراه محققان و اندیشمندانی را به خود جلب کرده است که آرزوی فهم علل و عوامل تیره بختی و برقراری عدالت اجتماعی در جهان را در سر پرورانده اند.” (شارون4،1379: 219) با توجه به این بحث امنیت اجتماعی نوعی نرم افزار تلقی می گردد که باید فکری، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری با آن روبرو شد. بررسی این نوع مسئله از اصلی ترین شاخص های توسعه و پیامدهای توسعه یافتگی محسوب خواهد شد، که عمدتاً در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.
3. برقرای تعامل صحیحی و مناسب بین محققان و اعضای واحد اجتماعی. همانطور که بیان شد مسائل اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد آن پدیده ای هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه پایدار قرار دارند، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد اکثریت مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرند، بنابراین شناخت این مسئله بستگی به شناخت علمی اهداف و کمال مطلوب های جامعه و مقدورات و محدودیت های موجود برسر راه تحقق آن ها دارند. این امر ازطریق برقراری تعامل مستمر و پیوند متقابل محققان و واحدهای تحلیل بوجود می آید(شارون،220،1379).
ج فضای فکری و اجتماعی لازم برای طرح مسائل اجتماعی. محققان اجتماعی برای طرح صحیح مسائل اجتماعی نیازمند حوزه ای مستقل از قدرت ها و عوامل رسمی و غیررسمی هستند که بتوانند ضمن پرهیز از وابستگی های سیاسی، قومی، و ایدئولوژیک، با تنظیم تعاملات مستمر و مناسب با مردم و مسئولان و با رعایت اخلاق حرفه ای و استفاده از بینش ها و روش ها ی جامع و تلفیقی،آزادانه، خردمندانه و به دور از هرنوع سلطه پیرامون مسئله اجتماعی جامعه به گفتگو و تبادل اندیشه بپردازند. امنیت و ابعاد آن با توجه به این ویژگی نتوانسته دارای چنین ویژگی در سطح جامعه ایران باشد(توسلی،22،1386).
معمولاً در طرح مسائل اجتماعی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی اهداف عمده ای دنبال می شود که به شرح ذیل می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید